Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tôi, dưới danh tính là quản trị viên của trang web topungdung.com tuyên bố như sau:

  1. Chúng tôi chia sẻ phần mềm miễn phí trên trang web của mình với mục đích hỗ trợ những người không có điều kiện tài chính để mua phần mềm từ nhà cung cấp chính thức.
  2. Người tải phần mềm được yêu cầu sử dụng nó chỉ cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc doanh nghiệp mà không có sự cho phép từ nhà cung cấp phần mềm.
  3. Chúng tôi luôn khuyến khích người sử dụng mua bản quyền phần mềm từ nhà cung cấp chính thức nếu có khả năng tài chính.
  4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc vấn đề pháp lý nào phát sinh từ việc người tải phần mềm sử dụng sai mục đích các phần mềm mà chúng tôi chia sẻ.
  5. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu sử dụng phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho mục đích không phù hợp khi có bất kỳ khiếu nại nào từ phía nhà cung cấp chính thức của phần mềm.
  6. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố này có hiệu lực từ ngày được công bố.

Quản trị viên webstie topungdung.com

Ngày 14-03-2024